Vilnius2

Teklė Pauliukonytė-Smilgutė (3 dalis)....

(Tęsinys)  Tęsiame pasakojimą apie Lietuvos partizanų ryšininkę Teklę Pauliukonytę-Kalvinskienę. 1941 m. sausio mėnesį Punskan atvyko lietu...

Jonuska

Juozas Jonuška pasakoja (IV d.). Apie ...

Kiek daug įdomių istorijų mums gali paporinti garbūs šio krašto senoliai. Vienas iš tokių žmonių yra 90-metis Damnioko kaimo gyventojas Juoz...

MT

„Jau pjovėjas uždarbį gauna“

Jėzus užsuko į Samarijos miestą, vadinamą Sicharu, netoli nuo lauko, kurį Jokūbas buvo davęs savo sūnui Juozapui. Tenai buvo Jokūbo šuliny...

Iš praeities

Vilnius2

Teklė Pauliukonytė-Smilgutė (3 dalis). Vilniuje

(Tęsinys)  Tęsiame pasakojimą apie Lietuvos partizanų ryšininkę Teklę Pauliukonytę-Kalvinskienę. 19...

Akiratis

sokeja

„Mirusi šokėja“

Punsko LKN teatro „Kregždė“ spektaklio „Mirusi šokėja“ fragmentai. Spektaklio premjera vyko 2017 m. kovo 18 d. Punsko lietuvių kultūros namu...

matulaitis_matulionis

Sesers Viktorijos Plečkaitytės MVS paskaita Punske

Vilnius2

Teklė Pauliukonytė-Smilgutė (3 dalis). Vilniuje

(Tęsinys)  Tęsiame pasakojimą apie Lietuvos partizanų ryšininkę Teklę Pauliukonytę-Kalvinskienę. 1941 m. sausio mėnesį Punskan atvyko lietuvių delegacija, kuri ragino vietos gyventojus keltis į Sovietų Lietuvą….

Jonuska

Juozas Jonuška pasakoja (IV d.). Apie „ženybas“

Kiek daug įdomių istorijų mums gali paporinti garbūs šio krašto senoliai. Vienas iš tokių žmonių yra 90-metis Damnioko kaimo gyventojas Juozas Jonuška. Kviečiame pasiklausyti. Šioje…

MT

„Jau pjovėjas uždarbį gauna“

Jėzus užsuko į Samarijos miestą, vadinamą Sicharu, netoli nuo lauko, kurį Jokūbas buvo davęs savo sūnui Juozapui. Tenai buvo Jokūbo šulinys. Nuvargęs iš kelionės, Jėzus…

etno

Peticija

Lietuvos etnologai susivienijo ir parašė raštus Seimui ir kt. institucijoms dėl Etnologijos studijų krypties išsaugojimo Lietuvos aukštosiose mokyklose.  Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos iniciatyva buvo paskelbta…

Teklė Pauliukonytė (antra iš kairės) 
su tėvais ir sesutėmis

Teklė Pauliukonytė-Smilgutė (2 dalis). Karo pradžia

(Tęsinys)  Teklės Pauliukonytės atmintyje išliko lietuviška Vaičiuliškių mokykla ir jos mokytojas Vincas Dubauskas. Mokiniams jis kartodavo: „Turim būti sąžiningi piliečiai tos šalies, kurioje gyvenam. Lietuvių…

seinu ziburio gimnazija

Apie mūsų giminę

Baisiai kentė Lietuva, neturėj valios nei himno pagiedoc, neturėj laisvės. Mūs tėvas Kazimieras Dapkevičus sustato mus, vaikus visus, ir giedojom Lietuvos himnų. Mūs tėvas tepgi…

Jonuska

Juozas Jonuška pasakoja (III d.). Apie sunkius karo laikus

Kiek daug įdomių istorijų mums gali paporinti garbūs šio krašto senoliai. Vienas iš tokių žmonių yra 90-metis Damnioko kaimo gyventojas Juozas Jonuška. Kviečiame pasiklausyti. Šioje…